Účetní kancelář FORTOM s.r.o.

CNC frézování, CO2 laser, 3D reklama

Společná účetní kancelář Vám nabízí zázemí zaběhlé společnosti. Poskytujeme kvalitní komplexní řešení nejen pro Vaše účetnictví.
Převezmeme Vámi používaný systém nebo navrhneme nové řešení na míru.

Máme zkušenosti s vedením účetnictví a provozem těchto subjektů:
obchodní společnosti, fyzické osoby, neziskové organizace, městské úřady.
Poskytujeme účetní služby také dlužníkům po prohlášení úpadku.

Nyní používáme účetní SW Pohoda a Money S3. 
Provozní pojištění máme sjednáno u pojišťovny Alianz.

Daňová evidence

 • registrace u finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
 • výběr a zavedení účetního systému
 • definice sestavení účetních knih, deníků a pokladen
 • fakturace
 • evidence a zaúčtování DPH
 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty včetně záznamní povinnosti
 • operativní evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku a evidence dlouhodobého hmotného majetku
 • zpracování výkazu majetku a závazků; výkazu příjmů a výdajů
 • účetní evidence hmotného a nehmotného majetku (karty majetku) 
 • zpracování průběžných přehledů o příjmech a výdajích
 • vedení knihy daňových dokladů, seznamu daňových dokladů a záznamové povinnosti DPH
 • spolupráce při provádění inventur
 • účast při všech kontrolách finančních úřadů, zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
 • statistické výkazy

Podvojné účetnictví

 • registrace u finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
 • vytvoření optimální účetní osnovy
 • zavedení účetního systému
 • účtování dokladů
 • sestavení účetních knih vč. syntetických a analytických účtů
 • sestavení výsledovky hospodaření společnosti, střediska nebo zakázky
 • zpracování přiznání DPH včetně záznamní povinnosti, knihy daňových dokladů a seznamu daňových dokladů
 • účetní evidence hmotného a nehmotného majetku (karty majetku a inventurní soupisy)
 • sestavení roční účetní závěrky
 • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně příloh
 • vypracování statistických výkazů a přehledů Cash Flow
 • spolupráce při provádění inventur
 • účast při kontrolách finančních úřadů, zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení

Mzdová agenda a personalistika

 • registrace u finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
 • příprava pro uzavírání pracovních smluv
 • zpracování a vyhotovení dohod o provedení práce a pracovní činnosti
 • vyhotovení dohod o hmotné odpovědnosti
 • výpočet mezd zaměstnanců (výplatní pásky, podpisové listiny), evidence mzdových složek zaměstnanců
 • rekapitulace mezd a vyčíslení odvodů
 • vypracování přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • vypracování bankovních příkazů pro peněžní ústavy na odvody mezd
 • roční vyúčtování daně ze závislé činnosti
 • vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • vyhotovování zápočtových listů
 • účast při kontrolách finančních úřadů, zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců
 • potvrzení zdanitelných příjmů zaměstnanců
 • sepisování výpovědí
 • organizace výběru zaměstnanců

Ekonomické poradenství

 • ekonomické poradenství
 • účetní poradenství
 • poradenství při výběru optimální formy podnikání (fyzická osoba, sdružení, s.r.o., v.o.s., a.s., k.s) a odborná pomoc při jejich založení
 • účast na obchodních jednáních
 • zpracování podkladů a žádostí o úvěry
 • poradenství a odborná pomoc při organizačních změnách a ukončení podnikání
 • likvidace společností

Daně

 • daň z příjmu fyzických a právnických osob
 • daň z přidané hodnoty
 • daň dědická a darovací
 • daň z nemovitostí
 • daň z převodu nemovitostí
 • daň silniční
 • daň spotřební
 • daň vybíraná zvláštní sazbou

Ostatní

 • podnikatelské záměry
 • zakládání společností
 • účetnictví a daňové evidence
 • kontrola účetnictví s dohledem ve Vaší firmě
 • opravy účetnictví a rekonstrukce účetnictví a daňové evidence
 • sepisování smluv  a komerční služby
 • administrativní služby – dopisy, žádosti, upomínky, oznámení...
 • archivace dat

Speciální nabídka

 • zakládání společností
 • řešení provozních problémů a potíží prostřednictvím advokátních služeb
 • likvidace společností
 • návrhy a řešení insolventních situací a stavů
 • krizová řešení
 • medializační služby